Ανακοίνωση Κοινοτικού Συμβουλίου και Σχολικής Εφορείας Μαζωτού