Πρόγραμμα στήριξης για ψυχική ενδυνάμωση κατά την πανδημία COVID 19