ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαζωτού ενδιαφέρεται για τη μίσθωση υπηρεσιών ενός φυσικού ή / και νομικού προσώπου, για περίοδο 12 μηνών, όπως καθορίζεται στη συνημμένη «Συμφωνία Μίσθωσης Υπηρεσιών» και προσκαλεί φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία πληρούν τα απαραίτητα προσόντα, όπως καθορίζονται πιο κάτω, να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Α.  Υπηρεσίες σύμβασης

 1. Διεκπεραίωση των γραμματειακών και λογιστικών υπηρεσιών του Κοινοτικού Συμβουλίου όπως απορρέουν από τη σχετική νομοθεσία, περιλαμβανομένης και της σχετικής γραφειακής εργασίας και διεξαγωγή της συνεπαγόμενης αλληλογραφίας.
 2. Τήρηση των λογιστικών καταστάσεων, είσπραξη των εσόδων και διενέργεια των εξουσιοδοτημένων εξόδων.
 3. Ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις εκάστοτε νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν υποχρεώσεις και αρμοδιότητες του Κοινοτικού Συμβουλίου.
 4. Πραγματοποίηση της συμφιλίωσης των τραπεζικών λογαριασμών με τις αντίστοιχες καταστάσεις του μηχανογραφικού συστήματος.
 5. Επαφή / εξυπηρέτηση του κοινού και λήψη ή παροχή πληροφοριών που αφορούν στη λειτουργία του Κοινοτικού Συμβουλίου.
 6. Τήρηση πρακτικών κατά τις συνεδρίες του Κοινοτικού Συμβουλίου.
 7. Χρήση τεχνολογικού και άλλου γραφειακού εξοπλισμού για την διεκπεραίωση των μισθωμένων υπηρεσιών.
 8. Οποιεσδήποτε άλλες συναφείς υπηρεσίες.

Σημ.: Η διεκπεραίωση των πιο πάνω υπηρεσιών θα αφορούν αυστηρά την πιο πάνω χρονική περίοδο και πρέπει να παραδίδονται σε χρόνο και με τρόπο που θα καθορίζει το Κοινοτικό Συμβούλιο.

Β. Κριτήρια / Προσόντα Επιλογής

 1. Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
 2. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 3. Γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή(word, excel)
 4. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, ευθυκρισία, πρωτοβουλία, ευγένεια και καλός τρόπος έκφρασης.

Πείρα σχετική με τις προσφερόμενες υπηρεσίες, επιτυχία στην ενδιάμεση (Intermediate) εξέταση στη Λογιστική του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου, δίπλωμα προγραμμάτων “Word” “Excel”, θα αποτελέσουν πρόσθετα προσόντα σε περίπτωση ισοψηφίας μετά τη διαδικασία που καθορίζεται στην παρ. Ε 1.2

Σημειώσεις:
α)Πείρα σχετική με τις προσφερόμενες υπηρεσίες είναι η πείρα που αποκτήθηκε με την εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται άμεσα με αυτά που αναγράφονται στην παράγραφο Α΄ ανωτέρω.
β)Εκδήλωση ενδιαφέροντος από νομικά πρόσωπα θα πρέπει να περιλαμβάνει τα προσόντα του προσώπου που θα προταθεί για εκτέλεση της εργασίας.

Γ. Χώρος Εργασίας
Η διεκπεραίωση της υπηρεσίας είναι δυνατό να γίνει σε χώρο που θα διαθέσει το Κοινοτικό Συμβούλιο ή και σε χώρο του προσφέροντα όταν και όπου επιβάλλεται.

Δ. Υποβολή αίτησης και προθεσμίες
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών στο Κοινοτικό Συμβούλιο Μαζωτου, θα πρέπει να υποβληθεί στα ειδικά έντυπα του  Κοινοτικού Συμβουλίου που είναι (α) Έντυπο αρ.1, αίτηση Προσωπικών Στοιχείων (β)  Έντυπο αρ.2, Τεχνική Προσφορά, (γ) Έντυπο Αρ.3, Οικονομική Προσφορά, τα οποία μπορείτε να προμηθευτείτε από τα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαζωτού, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών από την επόμενη της γνωστοποίησης της παρούσας προκήρυξης ή μέχρι τις 31 Οκτωβρίου  2017, και να κατατεθούν στο κιβώτιο προσφορών που βρίσκεται στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου.  Τα Έντυπα Αρ. 1 και Αρ.2 να τοποθετηθούν σε κλειστό φάκελο και το Έντυπο Αρ. 3 να τοποθετηθεί σε ξεχωριστό κλειστό φάκελο. Για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινήσεις ή και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Κοινοτάρχη Μαζωτου κ. Παναγιώτη Βασιλείου στο τηλ.      24-432800.

Ε. Επιτροπή Επιλογής- Διαδικασία
1.1       Η επιλογή του φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου που θα επιλεγεί για τη διεκπεραίωση του πιο πάνω έργου θα γίνει από το Κοινοτικό Συμβούλιο το οποίο θα εξετάσει τις προσφορές και τα δικαιολογητικά των προσφοροδοτών, σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη, προκειμένου να καταλήξει στην απόφαση του με βάση τα κριτήρια / προσόντα, όπως καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη καθώς και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
1.2       Η επιλογή θα γίνει με βαρύτητα 60% για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά (τεχνική προσφορά) και 40% για την οικονομική προσφορά σύμφωνα με το παράδειγμα που περιλαμβάνεται στην παρ. 2.7.6 του Οδηγού Βέλτιστων Πρακτικών για τη Σύναψη και Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται για καθοδήγηση.
(http://www.publicprocurementguides.treasury.gov.cy/OHS-GR/HTML/index.html)
1.3       Ο επιλεγείς προσφοροδότης θα κληθεί να υπογράψει τη «Συμφωνία Μίσθωσης Υπηρεσιών», αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη. Με την υποβολή της ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ο προσφέρων αποδέχεται τους όρους της εν λόγω Συμφωνίας, σε περίπτωση που επιλεγεί, και αναλαμβάνει όπως προσέλθει, εντός προθεσμίας ΕΠΤΑ (7) ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβει σχετική πρόσκληση, για την υπογραφή της σχετικής Συμφωνίας.